1.  Definities

1.1    3IX webhosting: internet service provider gevestigd aan de Amundsentraat 30, 5223 TK ‘s-Hertogenbosch dan wel een aan haar gelieerde onderneming.  Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ‘s-hertogenbosch onder dossiernummer 17190495.
1.2     klant: een natuurlijk/particuliere of zakelijke (rechts)persoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van 3IX webhosting wordt gesloten.
1.3    Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst waaronder begrepen, maar niet beperkt tot software, databases en websites.
1.4    Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot internetdiensten, programmerings-werkzaamheden,  ontwerpen, het ter beschikking stellen van bandbreedte, server-management, project-management, het ontwerpen, exploiteren en beheren van databases en websites.
1.5    Overeenkomst: elk akkoord dat tussen 3IX webhosting en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, voor zover door beide partijen aanvaard, alsmede elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van 3IX webhosting.
1.6     Warez: Software, video, audio of andere bestanden waarbij auteursrechten worden geschonden.
1.7     Order: elke opdracht van een klant aan 3IX webhosting.

2.  Aanbieding en acceptatie

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2     Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3     Een aanbieding of offerte gedaan door 3IX webhosting heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld

3.  Duur en beëindiging van een overeenkomst

3.1     De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumtermijn van 12 maanden, tenzij er aanleiding bestaat om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. De overeenkomst kan door de opdrachtgever te allen tijde worden opgezegd, mits hiervoor een opzegtermijn van 6 weken voor het aflopen van de minimumtermijn in acht word genomen door de opdrachtgever.
3.2     Opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen, dit kan uitsluitend alleen via de reguliere post. 3IX webhosting kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens 3IX webhosting niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4.  Prijswijzigingen en kosten

4.1    Alle op de website van 3IX webhosting, in de Overeenkomst vermeldde of anderszins door of namens 3IX webhosting gecommuniceerde prijzen luiden in Euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW) en overige van overheidswege vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2    3IX webhosting is gerechtigd haar prijzen en tarieven periodiek aan te passen. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Leverancier kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Leverancier genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
4.3    Wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% zijn geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld. Bij gebreke van tijdige betaling is 3IX webhosting gerechtigd de dienst met onmiddellijke ingang te staken, waarbij betalingsverplichting voor opdrachtgever blijft bestaan.

5.  Betalingsvoorwaarden

5.1    3IX webhosting is bevoegd haar facturen aan de klant per e-mail toe te zenden. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt 3IX webhosting het recht voor om de meerkosten daarvan aan de klant in rekening te brengen, waarbij deze meerkosten worden gesteld op € 2,50 per factuur.
5.2    Indien de klant een keuze maakt voor een bepaald betaalmiddel, zoals I-Deal of Paypal, behoudt 3IX webhosting zich het recht voor om de meerkosten aan de klant in rekening te brengen.
5.3    Facturen dienen door de klant te zijn voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien de klant niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is de  klant aansprakelijk voor de door 3IX webhosting geleden schade zoals winstderving en de kosten van een ingebrekestelling. Indien 3IX webhosting tot buitengerechtelijke  incasso overgaat komen de kosten daarvan, met een minimum van € 40,- EURO en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de klant.
5.4    Zolang de klant geen volledige betaling heeft verricht kan hij geen gebruik maken van de diensten van 3IX webhosting en blijft een eventueel op zijn verzoek  aangevraagde domeinnaam eigendom van 3IX webhosting, zulks ongeacht de rechten welke de klant op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden, waarvan hij geacht wordt uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan 3IX webhosting zijn voldaan, waaronder de begrepen de wettelijke rente en de  kosten, waarna zijn aanspraken weer herleven.

6. Aansprakelijkheid

6.1    Opdrachtgever dient er altijd rekening mee te houden dat data verloren kan gaan. Vanwege de mogelijkheid van verlies van gegevens dient de opdrachtgever altijd zelf zorg te dragen voor alle mogelijke back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan 3IX webhosting ter beschikking worden gesteld.
6.2     Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. 3IX webhosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 3IX webhosting is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Evenmin voor spam, hacking, virussen of gevolgen daarvan.
6.4    sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit, daaronder begrepen een schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
6.6     Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk of per e-mail mede te delen aan 3IX webhosting. Als de opdrachtgever dit niet doet, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die 3IX webhosting als gevolg daarvan lijdt.

7. Geheimhouding en privacy

7.1    Zowel de klant als 3IX webhosting zijn gehouden alle vertrouwelijke informatie en correspondentie welke zij uitwisselen strikt geheim te houden en deze niet verstrekken aan derden.
7.2    De klant geeft 3IX webhosting hierbij uitdrukkelijk toestemming de door de klant verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van, en op te  nemen in, een databestand dat 3IX webhosting aanlegt in het kader van de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
7.3    3IX webhosting onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij 3IX webhosting krachtens de wet,  een rechterlijke uitspraak of ons bedrijfsgericht inzicht daartoe verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met de Nederlandse Wet, internationale verdragen of onze algemene voorwaarden.

TOP